hr
+385 99 525-8911
information@rijeka-airport.hr
-->

Jednostavna nabava

Zračna luka Rijeka d.o.o. obveznik je primjene Zakona o javnoj nabavi (N.N.120/2016) sukladno članku 7. i 343. istog (sektorski naručitelj).

Zakon o javnoj nabavi ne primjenjuje se za nabavu robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna, odnosno za nabavu radova do 500.000,00 kuna, a pitanja nabave do tih vrijednosti (jednostavna nabava) uređuje Naručitelj svojim aktom (Pravilnikom o provedbi postupaka jednostavne nabave) u svrhu poštivanja osnovnih načela javne nabave, namjenskog i racionalnog trošenja sredstava.

Zračna luka Rijeka provodi procese jednostavne nabave sukladno navedenom Pravilniku, a pozive za dostavu ponuda objavljuje na ovoj web stranici niže.
Oglasi
Partneri